Disclaimer

DISCLAIMER

  • Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over de diensten en producten die bij Steenplaza Leiden worden aangeboden en daarmee verband houdende onderwerpen. Hoewel Steenplaza Leiden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Steenplaza Leiden niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Steenplaza Leiden aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Steenplaza Leiden sprake is van opzet of grove nalatigheid.
  • Steenplaza Leiden streeft naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Om Steenplaza Leiden in staat te stellen de Steenplaza website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen wordt door de Steenplaza website gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Niet alle mogelijkheden van deze website kunnen dan gebruikt worden. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
  • Steenplaza Leiden kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Steenplaza Leiden geen aansprakelijkheid.
  • Steenplaza Leiden is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Steenplaza Leiden
  • Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Steenplaza Leiden. en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming “Steenplaza Leiden” alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo’s op deze site). Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Steenplaza Leiden B.V., (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiĆ«ren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.
  • Steenplaza Leiden draagt er zorg voor dat uw gegevens alleen bij Steenplaza Leiden en de technische partners bekend zijn en niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Leave a Comment